Microscopic Analyses of Liquid-Liquid Phase Separation Induced by Linker Histone H1.0

Geraskina OV, Maluchenko NV, Studitsky VM, Gerasimova NS, Koshkina DO, Feofanov AV

Lomonosov Moscow State University


Footer veresion 1