Phosphorylation of RNA polymerase II C-terminal Domain Affects Transcript Elongation through Chromatin

Sohail Akhtar, Elena Y. Kotova, Nadezhda S. Gerasimova, Vasily M. Studitsky

Lomonosov Moscow State University


Footer veresion 1